video home system /SHOWOFF exhebition at AS GALLERY


W po­ło­wie lat 90. za spra­wą DVD w cią­gu jed­nej no­cy z do­mów, ga­le­rii i szkół znik­nął stan­dard VHS. No­śnik da­ją­cy po­wszech­ny do­stęp do za­chod­nich fil­mów, na­grań z ro­dzin­nych im­prez, por­no­gra­fii oraz wi­de­o-ar­tu za­gi­nął, by już ni­gdy nie po­wró­cić. 
Ka­ja Do­bro­wol­ska w cy­klu Me­mo­ry Box się­ga do ro­dzin­ne­go ar­chi­wum fil­mów wi­deo. Ar­tyst­ka zbie­ra, re­kon­fi­gu­ru­je, prze­ciw­sta­wia i na no­wo roz­po­rzą­dza obra­za­mi z prze­szło­ści. Do­sko­na­le uda­je jej się prze­kro­czyć za­rów­no pry­wat­ny cha­rak­ter ma­te­ria­łu źró­dło­we­go, jak i ty­po­we dla dzia­łań na ar­chi­wach no­stal­gicz­ne fe­ty­szy­zo­wa­nie prze­brzmia­łe­go me­dium. Ka­ja od­naj­du­je w obra­zie z ta­śmy ma­gne­tycz­nej coś wię­cej niż tyl­ko znak cza­su. Dzię­ki cy­fro­we­mu pro­ce­so­wi di­gi­ta­li­za­cji i re­fo­to­gra­fii ka­dry z fil­mów VHS zy­sku­ją ory­gi­nal­ne wa­lo­ry ma­lar­skie. Obok pro­ce­su tech­no­lo­gicz­ne­go zwra­ca uwa­gę in­ter­pre­ta­cja, pre­cy­zyj­ne de­cy­zje o wy­bo­rze kon­kret­nych kom­po­zy­cji, po­sta­ci i obiek­tów. Lo­lit­ki, poń­czo­chy, czar­na be­em­ka i lśnią­cy jam­nik gład­ko­wło­sy bu­du­ją ta­jem­ni­czą kon­ste­la­cję nie­zwy­kle na­sy­co­nych przed­sta­wień spod zna­ku ar­che­olo­gii naj­now­szej hi­sto­rii obra­zów.


Ku­ra­tor: Ku­ba Bąk
Wer­ni­saż: 18.05.2013, godz. 21:00
WSTĘP WOLNY

external links:
PHOTOMONTH /for the english version of curator's note and more details about the exhibition's time and place/
FACEBOOK EVENT  /for updates/
AS GALLERY