svrsls
*** _ _ _ ***
BREAKING THE WAVES 2013
MAUVAIS SOUVENIRS 2012
*MEETING*
WARSZAWA POWIŚLE
zapraszam serdecznie, będę szczerze odpowiadać :>

Absolute Zero / Memory Box
Today in FF Gallery /Traugutta 18 Stree, 90-113 Łódź, Poland/
Me and Maciek Bujko are joining powers 
and we're opening an exhibition 
that combines my project MEMORY BOX 
and Maciek's 
ABSOLUTE ZERO
Come and see for yourself what we've done.URB/ABBURBILD/ABBILD


lokal_30 GALLERY, Wilcza 29A/12 street, WARSAW 

That is where from 30th August till 13th of September 2013, among works of other artists, 
you can view my video from the series EMOTIONAL LANDSCAPES. 

Featured artists and selected works:Kai Dobrowolska Agnieszka Piotrowska
Magdalena Mielcarek        

 Maciej Bohdanowicz
                                                                Ewa Doroszenko


 
Paweł Błęcki                                               

Find out more about URBILD/ABBILD exhibition

*EXHIBITION/CELEBRATION

COME JOIN! COME SEE!
CZUŁOŚĆ GALLERY is celebrating 3rd birthday.

On this occasion, 23rd of August, at 9 p.m. at the West Gate of Hala Koszyki , Koszykowa 63 street, Warsaw, birthday party, exhibition vernissage, concerts and jam session will take place.

Exhibition 'Projections” will be open from dusk till midnight, everyday except Sundays/Mondays from 23rdAugust to 20thSeptember 2013 and will consist of moving images by;

Nampei Akaki
Franciszek Buchner
Tymek Borowski
Kuba Dąbrowski
Kaja Dobrowolska
Lena Dobrowolska
Rafał Dominik
Paweł Eibel
Kaja Gliwa
Stanisław Legus
Krzysztof Łukomski
Dawid Misiorny
Mikołaj Moskal
Kuba Mount
Tomasz Mróz
Witek Orski
Dominika Olszowy
Karol Radziszewski
Łukasz Rusznica
Vova Vorotniov
Janek ZamoyskiSee you there.
GALERIA CZUŁOŚĆ obchodzi 3 urodziny.

Z tej okazji 23 sierpnia, o godz. 21, w nowej siedzibie Galerii mieszczącej się w Zachodniej Bramie Hali Koszyki, przy ul. Koszykowej 63, w Warszawie odbędzie się wernisaż urodzinowej wystawy, koncerty i jam session.
Wystawa potrwa do 20 września i będzie czynna codziennie, z wyjątkiem niedzieli i poniedziałku, od zmierzchu do północy, a swoje ruchome obrazy zaprezentują w/w artyści.

Czulość website
Facebook eventpsssss


Rozmowa przeprowadzona 18.05.13 dla Drugiego Programu Polskiego Radia i wyemitowana na antenie 28 VI 2013 o godzinie 20:10.„Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie była moda.
Co jednak decyduje o pięknie w fotografii?
Jakie są granice prywatności w rejestracji własnego życia?
Gdzie kończy się stylizacja, a zaczyna dokument?
Opowiadają o tym w rozmowie; Mark Saszy, mąż zmarłej przed trzema laty fotografki mody Corrine Day oraz Kaja Dobrowolska, której prace powstają na kanwie dokumentów z rodzinnego archiwum” - David Dziedziczak we wprowadzeniu do audycji.

kaidobrowolska.com
there's an update on the webside,
 many changes coming soon. be alert!


video home system /SHOWOFF exhebition at AS GALLERY


W po­ło­wie lat 90. za spra­wą DVD w cią­gu jed­nej no­cy z do­mów, ga­le­rii i szkół znik­nął stan­dard VHS. No­śnik da­ją­cy po­wszech­ny do­stęp do za­chod­nich fil­mów, na­grań z ro­dzin­nych im­prez, por­no­gra­fii oraz wi­de­o-ar­tu za­gi­nął, by już ni­gdy nie po­wró­cić. 
Ka­ja Do­bro­wol­ska w cy­klu Me­mo­ry Box się­ga do ro­dzin­ne­go ar­chi­wum fil­mów wi­deo. Ar­tyst­ka zbie­ra, re­kon­fi­gu­ru­je, prze­ciw­sta­wia i na no­wo roz­po­rzą­dza obra­za­mi z prze­szło­ści. Do­sko­na­le uda­je jej się prze­kro­czyć za­rów­no pry­wat­ny cha­rak­ter ma­te­ria­łu źró­dło­we­go, jak i ty­po­we dla dzia­łań na ar­chi­wach no­stal­gicz­ne fe­ty­szy­zo­wa­nie prze­brzmia­łe­go me­dium. Ka­ja od­naj­du­je w obra­zie z ta­śmy ma­gne­tycz­nej coś wię­cej niż tyl­ko znak cza­su. Dzię­ki cy­fro­we­mu pro­ce­so­wi di­gi­ta­li­za­cji i re­fo­to­gra­fii ka­dry z fil­mów VHS zy­sku­ją ory­gi­nal­ne wa­lo­ry ma­lar­skie. Obok pro­ce­su tech­no­lo­gicz­ne­go zwra­ca uwa­gę in­ter­pre­ta­cja, pre­cy­zyj­ne de­cy­zje o wy­bo­rze kon­kret­nych kom­po­zy­cji, po­sta­ci i obiek­tów. Lo­lit­ki, poń­czo­chy, czar­na be­em­ka i lśnią­cy jam­nik gład­ko­wło­sy bu­du­ją ta­jem­ni­czą kon­ste­la­cję nie­zwy­kle na­sy­co­nych przed­sta­wień spod zna­ku ar­che­olo­gii naj­now­szej hi­sto­rii obra­zów.


Ku­ra­tor: Ku­ba Bąk
Wer­ni­saż: 18.05.2013, godz. 21:00
WSTĘP WOLNY

external links:
PHOTOMONTH /for the english version of curator's note and more details about the exhibition's time and place/
FACEBOOK EVENT  /for updates/
AS GALLERY